2019/01/21

Các nhà máy mới của chúng tôi đang được xây dựng.

Các nhà máy mới của chúng tôi đang được xây dựng.

Các nhà máy mới của chúng tôi đang được xây dựng. Rorze Robotech

Các nhà máy mới của chúng tôi đang được xây dựng. Rorze Robotech

Nhà máy thứ 7 sẽ hoàn thành vào cuối tháng 1 năm 2019. Nhà máy thứ 5 sẽ được hoàn thành vào tháng 2 và nhà máy thứ 6 sẽ được hoàn thành vào tháng 6.
Chúng tôi đang mở rộng năng suất và nỗ lực nhiều hơn để phục vụ cho khách hàng.