2023/10/27

Công ty TNHH Rorze Robotech nhận giấy khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 24/10/2023, Công ty TNHH Rorze Robotech đã vinh dự được nhận bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ghi nhận thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.